Informacja z sesji otwarcia ofert

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.6.2017

Nazwa zadania:  Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ciągu drogi miejskiej ulicy Korzeniowskiego w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”