Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 , 37-600 Lubaczów

I. Jednostka: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 , 37-600 Lubaczów

Oferowane stanowisko: Referent ds. kształtowania zieleni

Komórka organizacyjna: Dział Techniczno – Organizacyjny

Data ogłoszenia naboru: 18 kwietnia 2018 r.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: 30 kwietnia 2018 r.

Ilość etatów: 1

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

II. Niezbędne wymagania dla kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe: ogrodnicze, leśne, ochrona środowiska lub pokrewne (preferowane – wyższe z zakresu architektura krajobrazu ze specjalnością architektura krajobrazu terenów miejskich lub studia podyplomowe tej specjalności).

6) staż pracy: minimum 6 miesięcy w zakresie związanym z utrzymaniem terenów zieleni  miejskiej lub pokrewnej,

7) Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, ochrony przyrody,  o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz kodeks postępowania administracyjnego

8) Obsługa komputera w zakresie pakietu biurowego

9) Znajomość topografii miasta i umiejętność posługiwania się mapą oraz orientacja

w terenie.

10) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

III. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

1) Kreatywność, samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji

2) Odpowiedzialność, odporność na stres

3) Doświadczenie w pracy przy realizacji projektów, wykonawstwa i pielęgnacji terenów zieleni.

IV. Zakres wykonywanych zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Utrzymanie terenów zielonych, parków oraz prowadzenie zadrzewień i nasadzeń.
  2. Bieżąca kontrola i ocena stanu czystości i prządku na terenie miasta
  3. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją, przechowywaniem i stosowaniem środków ochrony roślin
  4. Konsultowanie i opracowywanie koncepcji zagospodarowania krajobrazu na terenach komunalnych.
  5. Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie zieleni miejskiej, czystości i porządku na terenie miasta

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy,

3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

4) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7) kopie świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy,

8) dokumenty potwierdzające co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe (staż, praktyka, zatrudnienie w ramach umowy o pracę, itp.)

9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202).

 

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy)należy:

1) składać w zamkniętej kopercie do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00. w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 (pokój nr 2 – sekretariat)

lub

2) przesłać pocztą do dnia 30 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu), na adres: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego31, 37-600 Lubaczów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. kształtowania zieleni

VII. Informacje dodatkowe:

1) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

2) informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i pod adresem www.mzgkim.lubaczow.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie,

3)Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2016.922 j.t.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016.902 j.t.)”.

4) w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  przekroczył 6%.

UWAGI:

1) dokumenty, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

2) kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru,

3) dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia,

4) dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru jak również dokumenty, niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie zostaną zwrócone na adres nadawcy w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

 

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie