Informacja z sesji otwarcia ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.4.2019

Nazwa zadania: Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami ul. Kolejowa, Słowackiego w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa”