Informacja z sesji otwarcia ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.5.2019    

Nazwa zadania: Budowa łazienek w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ramach zadania inwestycyjnego pn; Wykonanie instalacji wodno–kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 15 w Lubaczowie.