Ocena złożonych ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.5.2019 

Nazwa zadania: „Budowa łazienek w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” w ramach zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 15 w Lubaczowie