Informacja z sesji otwarcia ofert

MZGKiM.OS.2721.1.2020

dot.: postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Nazwa zadania: Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków przy ulicach Szopena i Budowlanych w Lubaczowie w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa”.