Informacja z sesji otwarcia ofert

MZGKiM.HM.2721.1.2020

dot.: postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej pn; Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  na terenach budownictwa jednorodzinnego przy ulicach Ignacego Mościckiego i Gen. Józefa Hallera w Lubaczowie  zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”.