Informacja z sesji otwarcia ofert

MZGKiM.HM.2721.3.2020

dot.: postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Nazwa zadania: Wykonanie zastępczego odwiertu studziennego S-8a i budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych wodociągu komunalnego w Lubaczowie na działce nr ewidencyjny 2115/3 w Lubaczowie