Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania)

Znak: MZGKiM.271.2.2020                                        

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej etap II, III i IV i sieci kanalizacji sanitarnej  etap I, II i III na terenach budownictwa jednorodzinnego „Niemirowska I” i „Niemirowska II” w Lubaczowie – w ramach zadań inwestycyjnych pn; „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Lubaczowa”  i „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa”