Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów

Powiększ obraz

Gmina Miejska Lubaczów od czerwca 2017 r.  realizuje wniosek pt. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów”. Wniosek jest realizowany z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Gmina Lubaczów realizuje projekt  w porozumieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który odpowiada  za gospodarkę wodno – ściekową w Lubaczowie i ponosi wydatki z tym związane.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 

  1. Zadania wykonane i zrefundowane w ramach projektu:

 

– zakup i dostawa urządzeń – obejmuje zakup specjalistycznego urządzenia WUKO do czyszczenia kanalizacji,

– modernizacja studni głębinowych na ujęciu wód w Lubaczowie,

– budowa kanalizacji sanitarnej przy ul Przemysłowej – dł. 2,59 km (kolektor sanitarny i odgałęzienia, studnie rewizyjne).

 

  1. Zadania do wykonania:

 

– modernizacja istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wyszyńskiego – dł. 1,71 km (kolektor sanitarny i odgałęzienia, studnie rewizyjne)

– przebudowa rurociągów technologicznych na SUW w Lubaczowie

– monitoring sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

 

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

– długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 2,59 km

– długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 1,71 km

Cele szczegółowe projektu:

– wyposażenie mieszkańców gminy Lubaczów w infrastrukturę techniczną, umożliwiającą odbiór ścieków komunalnych i unieszkodliwienie ich,

– zmniejszenie ilości ścieków przedostających się do gleby i wód,

– poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

 

Inwestycja polegająca na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w aglomeracji w sposób bezpośredni przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, wód powierzchniowych, przede wszystkim ochrony wód rzeki Lubaczówka poprzez redukcję przedostających się do niej zanieczyszczeń komunalnych w wyniku ujęcia ścieków komunalnych w system kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ich do oczyszczalni ścieków w Lubaczowie.

 

Umowa nr POIS.02.03.00-00-0222/16-00

Tytuł projektu: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów”

Wartość całkowita projektu brutto : 3 591 600,00 PLN

Wartość projektu netto (wydatki kwalifikowalne): 2 920 000,00 PLN

Wysokość dotacji: 2 482 000,00 PLN

Wkład własny: 438 000,00 PLN