o MZGKiM

1. Status prawny jednostki

 

Uchwałą Nr 238/XIII/2011 z dnia 26 października 2011 r. Rada Miejska w Lubaczowie

zmieniła nazwę jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów – Zakładu Gospodarki Lokalowej w Lubaczowie na Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie w skrócie MZGKiM. Zakład jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów. Terenem działalności zakładu jest miasto Lubaczów.
2. Organizacja
MZGKiM realizuje zadania określone w statucie jednostki. Organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora. W myśl tego regulaminu funkcjonowanie MZGKiM oparte jest na strukturze stanowisk oraz na zasadzie podległości i podziału czynności. Dyrektor MZGKiM kieruje pracą placówki i odpowiada za całokształt działalności oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników w niej zatrudnionych.

 

3.  Przedmiot z działalności i kompetencji

Przedmiotem działania MZGKiM jest zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi na terenie miasta Lubaczowa.

 

W zakresie gospodarki komunalnej zakład:

 • gospodaruje mieniem komunalnym i użytkami rolnymi,
 • utrzymuje komunalne tereny zielone, parki oraz prowadzi zadrzewienia,
 • zarządza utrzymaniem czystości ulic, ciągów pieszych i innych terenów       miejskich,
 • wykonuje drobne remonty ulic i ciągów pieszych,
 • utrzymuje drogi gminne, chodniki oraz pobocza w należytym stanie,
 • prowadzi targowiska miejskie,
 • pobiera opłatę targową w drodze inkasa.

 

W zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi  zakład:

 • administruje i zarządza budynkami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubaczów,
 • w imieniu Miasta Lubaczowa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Lubaczowa zawiera i rozwiązuje umowy najmu i użyczenia lokali zarządzanych przez zakład,
 • reprezentuje miasto Lubaczów jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych oraz przekazuje wspólnotom mieszkaniowym należności finansowe wynikające z udziału gminy w częściach wspólnych nieruchomości,
 • administruje komunalnymi gruntami przyległymi do administrowanych i zarządzanych nieruchomości budynkach,
 • prowadzi bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje związane z przekazanym w zarząd i administrację powierzonym mieniem komunalnym,
 • realizuje zadania związane z rewitalizacją nieruchomości zabudowanych i gruntowych,
 • przygotowuje wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • gospodaruje lokalami użytkowymi, a w szczególności przeprowadza przetargi, zawiera umowy najmu oraz wyraża zgodę na podnajem lokalu użytkowego,
 • pobiera należności z tytułu odpłatnego udostępniania mienia oraz prowadzi windykację, w tym sądowe dochodzenie roszczeń,
 • prowadzi sprawy o eksmisję z nieruchomości będących w gestii zakładu,
 • realizuje obowiązek wypłaty odszkodowań właścicielom lokali za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich na mocy wyroku sądowego,
 • realizuje inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zakład:

 

 • zaspokaja potrzeby zbiorowe w zakresie zaopatrzenia w wodę, prowadzi w imieniu Gminy eksploatację sieci wodociągowej na terenie miasta, dba o całodobową bezawaryjną dostawę wody dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych.
 • prowadzi dokumentację eksploatowanej sieci, zawiera umowy w imieniu Gminy Miejskiej w Lubaczowie na dostawę wody z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi,
 • pobiera należności od odbiorców za dostarczona wodę po cenach określonych uchwałą Rady Miejskiej, oraz ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją sieci wodociągowej, opłaty za badanie wody, opłaty za legalizację wodomierzy w przypadku podejrzenia złych wskazań lub upływu terminu ważności,
 • określa warunki techniczne i udziela w porozumieniu z Gminą zgody na podłączenie do sieci wodociągowej, zapewnia zdolność urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należytą jakość dostarczanej wody zgodnej zobowiązującymi normami,
 • prowadzi ewidencję użytkowanych wodomierzy, prowadzi ewidencję odbiorców indywidualnych i grupowych, reaguje na nielegalny pobór wody i prowadzi wspólne działania z Gminą w celu ich eliminowania,
 • przyjmuje do eksploatacji nowo wybudowane sieci i przechowuje dokumentację projektowo-wykonawczą sieci wodociągowej oraz obiektów technicznych na niej zabudowanych,
 • wydaje warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej dla jednostek gospodarczych prowadzących działalność projektową oraz dla osób prawnych, sprawuje nadzór techniczny nad realizacją wydanych warunków technicznych, opiniuje i uzgadnia opracowania projektowe,
 • dokonuje uzgodnień technicznych z właścicielami innych urządzeń i sieci, sprawuje nadzór techniczny nad eksploatacją sieci wodociągowej, bierze udział w odbiorach robót zanikowych, końcowych i gwarancyjnych, wykonuje analizy fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wg potrzeb,
 • kontroluje prawidłowości wykonania połączenia przyłączy domowych z instalacją wewnętrzną, prowadzi całodobowe pogotowie wodociągowe, dokonuje przeglądu sieci i uzbrojenia hydrantów w obecności przedstawiciela użytkownika i Straży Pożarnej.

 

 

W zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków komunalnych. prowadząc eksploatację sieci kanalizacyjnej na terenie miasta zakład:

 • zapewnia całodobowy, bezawaryjny odbiór ścieków od odbiorców indywidualnych i zbiorowych,
 • dokonuje bieżącej konserwacji i naprawy urządzeń, usuwa awarie i usterki oraz dba o stan techniczny wszystkich elementów sieci,
 • przesyła ścieki do oczyszczalni,
 • gospodaruje komunalnym osadem ściekowym,
 • ponosi wszelkie opłaty wynikające z eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz prowadzi niezbędną dokumentację dotyczącą eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacyjnej,
 • pobiera należności od dostawców ścieków,
 • zawiera umowy w imieniu Gminy Miejskiej w Lubaczowie z użytkownikami sieci kanalizacyjnych,
 • prowadzi kontrolę podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych korzystających z usług w zakresie parametrów odprowadzanych ścieków określonych odrębnymi przepisami, oraz gospodarki ściekowej,
 • określa parametry techniczne potencjalnych użytkowników sieci kanalizacyjnej, udziela w porozumieniu z Gminą pozwoleń na podłączenia do sieci,
 • prowadzi bieżący nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie odprowadzania ścieków na terenie miasta,
 • prowadzi dokumentacje elementów (urządzeń i obiektów) sieci,
 • dokonuje windykacji należności od odbiorców nie regulujących opłat za korzystanie z sieci,
 • zapewnia zdolność urządzeń kanalizacyjnych do realizacji odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należytą jakość odprowadzanych ścieków zgodna z zobowiązującymi normami.
 • reaguje na nielegalny zrzut ścieków i prowadzi wspólne działania z Gmina w celu jego eliminowania,
 • przyjmuje do eksploatacji nowo wybudowane sieci i przechowuje dokumentację projektowo po wykonawczą sieci kanalizacyjnej oraz obiektów technicznych na niej zabudowanych,
 • prowadzi i aktualizuje inwentaryzację techniczną sieci kanalizacyjnej,
 • wydaje warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej dla jednostek gospodarczych prowadzących działalność projektową oraz dla osób prawnych,
 • sprawuje nadzór techniczny nad realizacją wydanych warunków technicznych,
 • opiniuje i uzgadnia opracowania projektowe, dokonuje uzgodnień technicznych z właścicielami innych urządzeń i sieci,  bierze  udział w odbiorach robót zanikowych, końcowych i gwarancyjnych,
 • kontroluje prawidłowości wykonywania połączenia przyłączy domowych z siecią     kanalizacyjną,
 • prowadzi całodobowe pogotowie kanalizacyjne,
 • dokonuje przeglądów technicznych pracy każdej pompowni ścieków, usuwa zatory z     sieci kanalizacyjnej, czyści przepompownie i studnie zbiorcze wg potrzeb.

 

 

 

 

 

W zakresie prowadzenia oczyszczalni ścieków zakład:

 

 • zaspokaja potrzeby zbiorowe w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków komunalnych,
 • gospodaruje komunalnym osadem ściekowym,
 • eksploatuje obiekty oczyszczalni,
 • prowadzi stałą konserwację oraz wykonuje niezbędne remonty środków trwałych stanowiących majątek zakładu,
 • tworzy plany i programy rozwoju oraz rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej z zakresu sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy.

 

Wykonuje bieżące remonty i naprawy zabezpieczające prawidłową i bezawaryjną eksploatację Stacji Uzdatniania Wody (SUW), sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przepompowni ścieków. Realizuje inwestycje związane z budową, rozbudową i modernizacją sieci wod-kan. Co roku wnioskuje o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Prowadzi stałą konserwację oraz wykonuje niezbędne remonty środków trwałych stanowiących majątek zakładu. Tworzy plany i programy rozwoju oraz rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej z zakresu sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy.

 

W zakresie utrzymania i administrowania cmentarzy komunalnych zakład:

 

 • wykonuje czynności związane z pochówkiem: wskazuje miejsca oraz dokonuje pochówku,
 • przygotowuje miejsca pochówku (tj. wykopanie grobu, zasypanie i uformowanie mogiły),
 • prowadzi księgi cmentarne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzi korespondencję z osobami, które zobowiązane są uiścić opłaty za przedłużenie prawa korzystania z grobu na dalszy okres,
 • pobiera opłaty cmentarne, dba o czystość i porządek na cmentarzu, utrzymuje zieleń, alejki na terenie cmentarza, konserwuje istniejący drzewostan, sprawuje nadzór nad obiektem i mieniem Domów Pogrzebowych,
 • sprawuje nadzór nad nad przestrzeganiem Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Lubaczowie.

 

4. Organy i osoby sprawujące funkcje w jednostce
MZGKiM kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Lubaczowa. Obecnie funkcję tę sprawuje Tadeusz Winiarz.
Do kompetencji dyrektora należy: kierowanie bieżącą działalnością, reprezentowanie MZGKiM na zewnątrz, zarządzanie majątkiem MZGKiM, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustanawianie i odwoływanie pełnomocników, wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych, ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego, sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
występowanie w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji i dofinansowywanie bieżących zadań własnych.

 

5.  Tryb działania jednostki.
Pracownicy MZGKiM wypełniają swoje obowiązki zawodowe określone w zakresach czynności. Czas pracy pracowników administracji i obsługi reguluje Kodeks Pracy.

Podstawą gospodarki finansowej MZGKiM jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki. Zakład pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy a wykonane dochody odprowadza do tego budżetu.  Szczegółowe zasady gospodarki finansowej regulują przepisy dotyczące jednostek budżetowych, zakład przedstawia Radzie Miasta sprawozdania ze swojej działalności finansowej oraz określa zakres potrzeb finansowych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
6. Sposób załatwiania i przyjmowania spraw.
MZGKiM załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące jej działalności, kadr, finansów itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także na podstawie instrukcji, regulaminów i odrębnych unormowań.

 

 

Opracował; Adam Margraf