Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem www.mzgkim.lubaczow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • część dokumentów archiwalnych została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • część plików została opublikowana w postaci skanów,
  • filmy i transmisje nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Ostatni przegląd oświadczenia wykonano w dniu: 2022-03-29

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

  • Ctrl + U – wywołuje menu dostępności,
  • Esc – zminimalizowanie menu dostępności,
  • Tab – poruszanie się po stronie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Baranl.baran [at] mzgkim.lubaczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 632 90 95 wewnętrzny 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 31. Jest to budynek jednopiętrowy. Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Wyszyńskiego oraz od tylnej części budynku. ul. Słoneczna (wejście służbowe) Do wejścia od ul. Wyszyńskiego dostać się można bezpośrednio z poziomu ulicy Od ul. Słonecznej wejście po schodach.
    Żadne z wejść nie jest zabezpieczone bramkami, nie ma obszarów kontroli. W budynku nie ma windy w związku z czym dostępność korytarzy na piętrze jest utrudniona dla osób na wózkach. Obsługa klientów prowadzona jest wyłącznie na parterze, na piętrze znajduje się administracyjna część budynku. Na parterze korytarza znajdują się schody, co również stanowi barierę dla niepełnosprawnych. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Schody wyposażone w jednostronną poręcz. Na parkingu przed budynkiem zakładu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku przy wejściu. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie zabezpieczona jest przestrzeń manewrowa. Miska ustępowa wyposażona jest w jednostronną podnoszoną poręcz. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma również pochylni, platform i pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a , ani oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  2. Budynek przy ulicy Kopernika 1 w Lubaczowie w którym powierzchnie wynajmowane są na prowadzenie usług medycznych. Jest to budynek dwupiętrowy wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach, oraz windę dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Klatka schodowa dostępna z korytarza w parterze budynku. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Schody wyposażone w jednostronną poręcz. Ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku przy windzie. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz. W toalecie zabezpieczona jest przestrzeń manewrowa. Miska ustępowa wyposażona jest w jednostronną podnoszoną poręcz. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma również pochylni, platform i pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a , ani oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.