Parametry techniczne wody

Twardość wody.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 poz. 2294 ) dopuszczalna norma ogólnej twardości wody nie powinna przekraczać 500 mg CaCO3/dm³ (decymetr sześcienny).
Twardość wody nie jest istotna w przypadku wody do picia, ponieważ można używać zarówno wód miękkich, jak i twardych. Problemem jest jednak gospodarcze i przemysłowe wykorzystanie zbyt twardych wód, skutkiem czego jest m.in. osadzanie się kamienia w przewodach i kotłach.

Według badania przeprowadzonego w dniu 06.11.2023 r., twardość wody w sieci wodociągowej w Lubaczowie wynosi 180 CaCO3/l , i jest to woda miękka.