Fundusze Unijne

 

Nazwa Projektu: 
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubaczów

Projekt realizowany w ramach:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, II oś priorytetowa ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Data podpisania umowy z NFOŚ:
29.05.2017

Koszt całkowity projektu: 
3 591 600,00 pln

Wydatki kwalifikowane:
2 920 000,00 pln

Dofinansowanie:
2 482 000,00 pln co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

Kwota dotacji:
2 482 000,00 pln

Projekt zakresem rzeczowym obejmuje wykonanie :

 
Zadanie 1:
Modernizacja studni głębinowych na ujęciu wód podziemnych w Lubaczowie – zrealizowane 
 

Zadanie 2:
Dostawy maszyn i urządzeń: – zakup specjalistycznego sprzętu WUKO z wyposażeniem do czyszczenia kanalizacji – zrealizowane

Zadanie 3:
Budowa Kanalizacji sanitarnej w Lubaczowie przy ul. Przemysłowej – zrealizowane

Zadanie 4:
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Lubaczowie przy ul. Wyszyńskiego – zrealizowane

Zadanie 5:
Przebudowa rurociągów technologicznych na SUW w Lubaczowie – zrealizowane

 
Zadanie 6:
Monitoring sieci wodociągowo-kanalizacyjnej MZGKIM w Lubaczowie – zrealizowane

 

Cele szczegółowe projektu to:

– wyposażenie mieszkańców miasta Lubaczowa w infrastrukturę techniczną, umożliwiającą odbiór ścieków komunalnych,

– zmniejszenie ilości ścieków przedostających się do gleby i wód,

– poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

Inwestycje polegające na budowie i przebudowie sieci kanalizacyjnej w sposób bezpośredni przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego, wód powierzchniowych, przede wszystkim ochrony wód rzeki Lubaczówki. Nastąpi to poprzez redukcję przedostających się do niej zanieczyszczeń w wyniku ujęcia ścieków komunalnych w system kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ich do oczyszczalni ścieków w Lubaczowie.

Wdrożenie monitoringu natężenia przepływu i ciśnienia w głównych węzłach sieci wodociągowej zapewni bieżącą kontrolę i ocenę warunków jej pracy.

Wdrożenie monitoringu natężenia przepływu w sieci kanalizacyjnej zapewni bieżącą kontrolę ilości ścieków sanitarnych wprowadzonych do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Lubaczowa z terenu gminy Lubaczów, w granicach aglomeracji Lubaczów.