OGŁOSZENIE O NABORZE

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)

I.  STANOWISKO PRACY: Elektromechanik –   (wymiar czasu pracy: 1 etat, czas pracy poniedziałek-piątek 7.00-15.00)

Warunki wynagrodzenia: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 oraz zarządzenia Nr 3 /2013 Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie z dnia 14 stycznia 2013 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba ubiegająca  się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj.
1) posiada obywatelstwo  polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
4) spełnienia  poniższe warunki:
a) posiada wykształcenie średnie o kierunku elektronicznym;
b) posiada minimum 3-letnie  doświadczenie w pracy związanej z obsługą urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego;
c) posiada prawo jazdy kategorii B;

III. WYMAGANE DOKUMNETY

1) podanie (list motywacyjny);
2) świadectwo ukończenia  szkoły potwierdzające poziom wykształcenia;
3)kserokopie posiadanych świadectw pracy;

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty, o których mowa wyżej można składać  listownie lub osobiście w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, w terminie do 30 sierpnia 2017r. do godz.15.00.  Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.     O wyborze oferty, kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne tj. podanie  (list motywacyjny)  powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 t.j z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014.1202 t.j)”

Lubaczów, dnia 22.08.2017 r.