Aktualności

Informacja z sesji otwarcia ofert – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie”

Lubaczów, dnia 03.10.2014 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie”

Więcej „Informacja z sesji otwarcia ofert – zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie””

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie”

MZGKiM.271.1.2014

Lubaczów, dnia 18.09.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Miejska Lubaczów – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Więcej „„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie””

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wg próbek pobranych w dniu 22.07.2014r.

Podstawa prawna art.  12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2006r. Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami). Więcej „Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia.”

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubaczowie oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie informują, że w związku z przejęciem obowiązku rozliczania opłat za dostawę wody i odbiór scieków od mieszkańców w budynkach wielolokalowych odbędzie się komisyjny spis stanu wodomierzy w mieszkaniach wg poniższego harmonogramu. Więcej „INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY”

Do góry