Zaproszenie do składania oferty cenowej

MZGKiM.2721.5.2021

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ulicy Słowackiego i
Krasińskiego w Lubaczowie.