„Wykonanie dźwigu platformowego i pomostu zewnętrznego w budynku przy ul. Kopernika 1 w Lubaczowie”

Znak: MZGKiM.271.3.2013 Lubaczów, dnia 17.10.2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie dźwigu platformowego i pomostu zewnętrznego w budynku przy ul. Kopernika 1 w Lubaczowie”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie

reprezentowany przez:

mgr Tadeusz Winiarz – Dyrektor

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

powiat lubaczowski, województwo podkarpackie

telefon/ faks: 16 632 90 95,

e-mail: sekretariat@mzgkim.lubaczow.pl

strona internetowa: www.mzgkim.lubaczow.pl

NIP 793-00-03-769

REGON 650021533

 

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.mzgkim.lubaczow.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów, koszt 50 zł.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dźwigu platformowego i pomostu zewnętrznego w budynku przy ul. Kopernika 1 w Lubaczowie

Zakres prac obejmuje w szczególności:

– roboty rozbiórkowe tj. wykucie, rozebranie ścianek, wykucie otworów w stropach

– wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej,

– wykonanie pomostu stalowego zewnętrznego,

– dostawa, montaż i uruchomienie podnośnika pionowego,

– przebudowa instalacji wod. Kan. C.O. i elektrycznej w piwnicy budynku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Całość dokumentacji technicznej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zadania:

1) Rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy

2) Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia: do dnia 20 grudnia 2013 r.

 

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień i w związku z tym Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść obligatoryjnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawcy spełnią warunek (ocena wg zasady spełnia – nie spełnia) jeżeli wykażą i udokumentują, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej (tj. zamówienia zrealizowanego w oparciu o jedną umowę – nie dopuszcza się sumowania wartości kilku zamówień w celu uzyskania wartości wymaganej przez Zamawiającego) odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kwotę co najmniej 100.000 zł brutto (sto tysięcy złotych brutto).

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym i uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść obligatoryjnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść obligatoryjnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawcy spełnią warunek (ocena wg zasady spełnia – nie spełnia) jeżeli wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

1) Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w części VI pkt 1.

2) Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia – nie spełnia.

3) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku, zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4) Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę lub osoby do tego uprawnione.

5) Kopie dokumentów muszą być potwierdzone – za zgodność z oryginałem – przez osobę do tego uprawnioną.

6) Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

7) Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

8) Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego postępowania i Zamawiającego.

9) Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.2 ustawy.

 

8) Informacja na temat wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ).

2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Nr 67 9101 0003 2010 0011 8125 0005 znak postępowania – MZGKiM.271.3.2013 z dopiskiem „Wykonanie dźwigu platformowego i pomostu zewnętrznego w budynku przy ul. Kopernika 1 w Lubaczowie” a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu w kasie MZGKiM w Lubaczowie kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą).

6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).

7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

8. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.

9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

10. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli:

a) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty,

b) unieważniono postępowanie przetargowe,

c) na podstawie art. 46 ust.4 a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca udowodnił, że nie złożenie dokumentów lub oświadczeń i pełnomocnictw, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wynikało z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

d) Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert i złożył wniosek o zwrot wadium.

11. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13. Jeżeli przed wyborem oferty najkorzystniejszej wniesiono odwołanie, zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, pod rygorem wykluczenia z postępowania, wzywa Wykonawców do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

11) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

pok. nr 2, sekretariat

do dnia 4 listopada 2013 r. do godziny 10.00

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

pok. nr 8

do dnia 4 listopada 2013 r. do godziny 10.15

 

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert

 

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

17) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

18) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 423968- 2013, dnia 17.10. 2013 r.

 

Dokument w formacie ZIP dokumentacja przetargowa do pobrania w formacie.zip wraz z informacją o wniesieniu zapytania.

Dokument w formacie ZIP Wyjaśnienie treści SIWZ.

 

Dokument w formacie ZIP Informacja z sesji otwarcia ofert.

Dokument w formacie ZIP Zawiadomienie o wyborze oferty.

Dokument w formacie ZIP Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.