Informacja z sesji otwarcia ofert – Remont zbiornika na wodę pitną na terenie Hydroforni Miejskiej w Lubaczowie

Lubaczów, dnia 31.08.2017 r.

MZGKiM.271.3.2017

 

INFORMACJA

Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: MZGKiM.271.3.2017

Nazwa : Remont zbiornika na wodę pitną na terenie Hydroforni Miejskiej w Lubaczowie

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 128 976,89 zł (brutto).

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie informuje, że w dniu 31.08.2017 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert.  Złożono następujące oferty:

 

Nr oferty Data wpływu Godz. wpływu Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (brutto) Łączny okres gwarancji Termin wykonania zamówienia
1 31.08.2017 08:49 PPHU SUPERBAU

Magdalena Ślusarczyk

ul. Częstochowska 25

42-165 Lipie

119.618,20 zł 60 m-cy 25 dni od daty przekazania placu budowy
2 31.08.2017 09:36 WKM Jacek Wróbel

Sołonka 13

36-043 Straszydle

128.708,32 zł 36 m-cy 30 dni od daty przekazania placu budowy

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

/-/
Dyrektor

Tadeusz Winiarz