Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania)

Znak: MZGKiM 271.1.2021

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaczowie”