„Budowa studni głębinowej – otworu studziennego zastępczego S-1a na ujęciu wód podziemnych wodociągu komunalnego w Lubaczowie na działce nr ewid. 4912”

Znak: MZGKiM.271.1.2013 Lubaczów, dnia 28.08.2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa studni głębinowej – otworu studziennego zastępczego S-1a na ujęciu wód podziemnych wodociągu komunalnego w Lubaczowie na działce nr ewid. 4912”

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie

reprezentowany przez:

mgr Tadeusz Winiarz – Dyrektor

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

powiat lubaczowski, województwo podkarpackie

telefon/ faks: 16 632 90 95,

e-mail: sekretariat@mzgkim.lubaczow.pl

strona internetowa: www.mzgkim.lubaczow.pl

NIP 793-00-03-769

REGON 650021533

 

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.mzgkim.lubaczow.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów, koszt 50 zł.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa studni głębinowej – otworu studziennego zastępczego S-1a na ujęciu wód podziemnych wodociągu komunalnego w Lubaczowie na działce nr ewid. 4912, montaż pompy eksploatacyjnej, przyłączenie do rurociągu technologicznego, wykonanie obudowy studni oraz likwidację otworu S-1 i przeniesienie ogrodzenia.

Zadanie obejmuje:

a) wykonanie odwiertu studziennego;

b) zabudowanie otworu studni kolumną filtrową;

c) wykonanie pompowania oczyszczającego, kontrolnego i pomiarowego;

d) wykonanie dezynfekcji studni;

e) wykonanie badań laboratoryjnych wody;

f) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i sporządzenie dokumentacji hydrologicznej w formie aneksu wraz uzyskaniem uzgodnień i zatwierdzeń wskazanych w projekcie robót geologicznych;

g) zapewnienie stałego nadzoru geologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

Materiały z rozbiórki (przydatne) stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacją projektową. Materiały przydatne wg. wskazań Zamawiającego, po oczyszczeniu zobowiązuje się przenieś w miejsce wskazane przez inwestora.

Materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren robót z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Całość dokumentacji technicznej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Wykonanie robót budowlanych.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Kompleksowa inwentaryzacja powykonawcza wykonanego zadania.

2. Obsługa geodezyjna zleconego zadania.

3. Przywrócenie do stanu poprzedniego terenu po wszelkich robotach budowlano- montażowych.

4. Organizacja i urządzenie placu budowy.

5. Dokumentacja hydrogeologiczna zadania w tym: protokoły odbioru przyłącza energetycznego i wodociągowego, protokoły szczelności wykonanego przyłącza, protokoły z pomiarów zwierciadła wody, badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne próbek wody, atesty i gwarancje na wbudowane materiały i urządzenia oraz inne wymienione w dokumentacji technicznej. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej musi być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 42 pgg i § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 03.10.2005 r. i przedłożyć w 5 egzemplarzach Zamawiającemu.

6. Likwidację istniejącego otworu studni

7. Prace likwidacyjne otworu studziennego S-1 w myśl ustawy Prawo geologiczne i górnicze muszą być poprzedzone opracowaniem projektu prac geologicznych dla jego likwidacji, a po przeprowadzeniu likwidacji winna być opracowana dokumentacja geologiczna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 13 grudnia 2001 r.

Po zrealizowaniu projektowanych prac należy opracować dodatek (aneks) do dokumentacji zasobów wodnych ujęcia.

8. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach.

9. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach:

– Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Art. 5. – Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.

– Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) cyt.: Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom.

12. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia 3-letniej (36 miesięcy) gwarancji jakości, licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

 

Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej.

2) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a nie wynikające z dokumentacji projektowej, a których Zamawiający na etapie przygotowania postępowania, a Wykonawca na etapie przygotowywania oferty nie mogli przewidzieć, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt 1 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.

4) Postawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) w umowie z Wykonawcą będzie cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

5) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia.

6) Zapłata za faktury może następować z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty – do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz protokołu odbioru.

7) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

8) Ryczałtowe wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 obejmuje całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, w tym również:

a) koszt ewentualnych badań, pomiarów itp.;

b) koszt prób i odbiorów technicznych;

c) koszt wywozu na wysypisko i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki;

d) koszt robót niezbędnych do zagwarantowania bezpiecznej, ciągłej eksploatacji obiektów

w rejonie terenu budowy – pozostających jako czynne w trakcie prowadzenia robót;

e) koszt przerw w prowadzeniu przedmiotowych robót spowodowanych przerwami technologicznymi, warunkami eksploatacyjnymi oraz warunkami meteorologicznymi;

f) koszt doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy i sąsiednich terenów po wykonaniu robót;

g) koszty związane z zapewnieniem właściwych warunków wynikających z przepisów BHP i Planu BIOZ;

h) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

i) Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres wykonywania Umowy.

Dostępność dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa dostępna jest dla zainteresowanych Wykonawców w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zadania:

1) Rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy

2) Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia: do dnia 29 listopada 2013 r.

 

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień i w związku z tym Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść obligatoryjnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawcy spełnią warunek (ocena wg zasady spełnia – nie spełnia) jeżeli wykażą i udokumentują, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej (tj. zamówienia zrealizowanego w oparciu o jedną umowę – nie dopuszcza się sumowania wartości kilku zamówień w celu uzyskania wartości wymaganej przez Zamawiającego) odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na kwotę co najmniej 50.000 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania potencjałem technicznym i uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść obligatoryjnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść obligatoryjnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawcy spełnią warunek (ocena wg zasady spełnia – nie spełnia) jeżeli wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

1) Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w części VI pkt 1.

2) Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia – nie spełnia.

3) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku, zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4) Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę lub osoby do tego uprawnione.

5) Kopie dokumentów muszą być potwierdzone – za zgodność z oryginałem – przez osobę do tego uprawnioną.

6) Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

7) Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

8) Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego postępowania i Zamawiającego.

9) Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.2 ustawy.

 

8) Informacja na temat wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc).

2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Nr 06 9101 0003 2001 0011 8125 0001 znak postępowania – MZGKiM.271.1.2013 z dopiskiem „Budowa studni głębinowej – otworu studziennego zastępczego S-1a na ujęciu wód podziemnych wodociągu komunalnego w Lubaczowie na działce nr ewid. 4912” a potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu w kasie MZGKiM w Lubaczowie kopia jako załącznik do oferty (sposób preferowany) lub dołączyć do oferty w sposób umożliwiający późniejsze zdeponowanie w kasie (nie spinać z ofertą).

6. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska).

7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

8. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum.

9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

10. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli:

a) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty,

b) unieważniono postępowanie przetargowe,

c) na podstawie art. 46 ust.4 a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca udowodnił, że nie złożenie dokumentów lub oświadczeń i pełnomocnictw, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wynikało z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

d) Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert i złożył wniosek o zwrot wadium.

11. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13. Jeżeli przed wyborem oferty najkorzystniejszej wniesiono odwołanie, zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, pod rygorem wykluczenia z postępowania, wzywa Wykonawców do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100 %

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

11) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31

37-600 Lubaczów

pok. nr 2, sekretariat

do dnia 12 września 2013 r. do godziny 10.00

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31

37-600 Lubaczów

pok. nr 8

do dnia 12 września 2013 r. do godziny 10.15

 

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

17) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

18) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 347996 – 2013, dnia 28.08.2013 r.

 

Dokument w formacie ZIP dokumentacja przetargowa do pobrania w formacie.zip

Dokument w formacie PDF Informacja z sesji otwarcia ofert w formacie .pdf

Dokument w formacie PDF Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dodaj komentarz